Trang Web này đem đến các dịch vụ (“Dịch vụ”) cung cấp thông tin liên quan đến CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN FEED ONE. Trước khi sử dụng trang Web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Vui lòng không sử dụng trang Web này nếu Quý vị không thể đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi cho rằng khi sử dụng Dịch Vụ, Quý vị đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây.

  1. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Vì các điều kiện và điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này (“Các Điều Khoản”) sẽ được thay đổi khi cần thiết mà không báo trước, vui lòng xác nhận các chi tiết mỗi khi Quý vị đăng nhập.

  1. Mục Đích Sử Dụng

Trang Web này được thực hiện để đem lại sự tiện lợi cho người dùng và người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm của riêng mình và trang Web chỉ được sử dụng cho mục đích phi thương mại.

  1. Bản Quyền và Nhãn Hiệu Thương Mại

Các thông tin và hình ảnh, v.v trên trang Web này đã được bảo hộ bằng bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác do Công ty nắm giữ hoặc quản lý. Người dùng phải tuân thủ bất kỳ hoặc toàn bộ luật và quy định liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác khi sử dụng trang Web này. Các hành vi sao chép, dùng lại, mua bán các thông tin hoặc hình ảnh, v.v. được cung cấp trên trang Web dưới bất kỳ hình thức nào mà không được chủ sở hữu bản quyền cho phép đều bị nghiêm cấm.

  1. Liên Kết

Trang Web này cung cấp các liên kết đến các trang khác không thuộc quyền quản lý của Công ty. Công ty không đảm bảo nội dung của các trang Web đó. Khi sử dụng những trang Web liên kết này, người dùng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của những trang đó.

Ngoài ra, người dùng sẽ được yêu cầu phải được Công ty chấp thuận trước khi thêm liên kết trang Web của Công ty hoặc bất kỳ trang Web nào không thuộc quyền quản lý của Công ty.

  1. Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm
  1. Công ty cẩn trọng thực hiện việc cung cấp Dịch vụ, nhưng không đảm bảo chất lượng của Dịch vụ về tính tuân thủ, tính toàn vẹn, tính chính xác, bảo mật, tính hợp pháp, tính cập nhật hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin.
  2. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ trường hợp tổn thất đó là do hành động cố ý hoặc do sơ suất chung của Công ty.
  3. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả tổn thất do bất kỳ sự cố phần mềm hoặc phần cứng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này, lỗi môi trường truyền thông, sự cố phát sinh giữa người dùng và bên thứ ba hoặc sự cố khác, v.v.
  4. Công ty có thể thay đổi hoặc chấm dứt nội dung của Dịch vụ, hoặc tạm ngừng hoặc dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp đó, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người dùng phải gánh chịu do thay đổi hoặc chấm dứt nội dung của Dịch vụ, hoặc việc tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ
  1. Luật Điều Chỉnh

Các Điều Khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được giải quyết bằng phương pháp trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) thực hiện và theo Quy tắc Trọng tài của tổ chức này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: